Semalt SEO hakda iň köp ýaýran mifleri açýar

SEO-nyň ähmiýetiniň artýandygynyň subutnamalary ynandyryjy bolsa-da, käbir web sahypalarynyň eýeleri traffigi optimizirlemek üçin SEO-dan peýdalanmakdan saklanýarlar. Şeýle-de bolsa, dürli gözlegler, işewürlikde bolmaly iki möhüm zadyň organiki barlygy we gelýänleriň traffigi bolandygyny öňe sürýär.

Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmeni Artem Abgarian SEO bilen baglanyşykly iň köp ýaýran mifleri açýar.

1. Üýtgewsizlik

Algoritmiň ýygy-ýygydan täzelenmegi netijesinde pudak çalt ösýär. Algoritmler üçin täzelenmeleriň köpüsi her gün bolýar. Şeýle-de bolsa, üýtgeşmeleriň köpüsi web sahypasynyň işleýşine täsir etmeýär, sebäbi olar hiç hili görünýän täsir edip bilmeýän ownuk üýtgeşmelerden durýar.

2. Çylşyrymly usullar

SEO-nyň käbir taraplary aşa tehniki bolup, käwagt optimizasiýa we web sahypasynyň gurulmagyna täsir edýär. Şeýle-de bolsa, SEO işiniň köpüsi açar sözleri tapmak, degişli mazmuny döretmek, reýtinglere gözegçilik etmek we traffige baha bermek ýaly berk marketing çärelerine gönükdirilendir.

3. Netijesizlik

Adamlar, algoritmlerde yzygiderli edilýän üýtgeşmeler we beýleki üýtgeşmeler sebäpli SEO-nyň ulanylyşynyň bazarda ýokdugyna ynanýarlar. Bu düşünje dogry däl, sebäbi traffigiň ep-esli bölegi SEO-dan gelýär. Gözleg motory Journalurnaly ýaly ýörite SEO neşirini okamak, telekeçileriň täzelenmegine kömek edýär we olara henizem nämäniň möhümdigini habar berýär.

4. Uzak möhletli perspektiwalar

Reýtingleri düzmek we onlaýn web sahypasynyň bardygyny kesgitlemek üçin birneme wagt gerek, bu jedelsiz hakykat. SEO, muňa garamazdan, durnukly we web sahypasy doly optimallaşdyrylança elmydama netijeleri getirer.

5. Öňünden aýdyp bolmajaklyk

SEO-nyň üýtgemegi sebäpli adamlar munuň ygtybarly däldigine ynanýarlar. PCC-den tapawutlylykda reýtinge ýa-da traffige göni gözegçilik ýok. Şeýle-de bolsa, web sahypasyny iň ýokary SEO potensialyna optimizirlemekde kynçylyklary başdan geçirmegiň iň az mümkinçiligi bar.

6. Gymmatlyk

Iň oňat netijelere ýetmek üçin pul, wagt we beýleki çeşmeler gerek. SEO mugt däl, ýöne PPC ýaly beýleki tölegli mahabat kanallaryndan ýa-da başga usullary ulanyp traffigi satyn almakdan has arzandyr.

7. Sahypanyň üýtgeşmeleri

SEO kompaniýalaryň web sahypasynda birnäçe üýtgeşmeler girizmegini talap edýändigi hakykat. Käwagt, birneme gowulaşdyrmak gerek bolup biler, beýlekilerde bolsa, ähli potensialy gazanmak üçin tutuş web sahypasyny täzeden dizaýn edýär. Teklip edilen üýtgeşmeleriň islendigi SEO maksatlaryna ýetmegiň açarydyr.

Häzirki wagtda ähli kompaniýalar gözleg traffiginiň ähmiýetiniň artmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Müşderiler önümleri, hyzmatlary, satyjylary we maglumatlary tapmak üçin gözleg motorlaryndan peýdalanýarlar. Işi gözleg netijelerinde ýerleşdirmegiň zerurlygyny äsgermezlik etmek, işewürlere negatiw täsir edip biljek potensial traffigi bäsdeşlere alyp biler.

mass gmail